Pensem en Paral·lel: construir ponts entre els barris

Una vintena d’entitats i col·lectius dels barris de Sant Antoni, Poble Sec i Raval, agrupats a l’Espai de Treball Compartit del Paral·lel, porten des del febrer preparant un procés amb el qual podrem, entre tots els veïns i veï•nes, construir propostes conjuntes que contribueixin a la millora de la qualitat de vida a l’avinguda del Paral·lel. Aquestes propostes conformaran els criteris i projectes del futur Pla Especial de l’avinguda. 

Aquest Espai ha organitzat fins ara tres sessions de treball amb entitats dels tres barris: entitats socials (Associació TEB-RavalNet, Ass. de Veïns de Sant Antoni, Fem Sant Antoni, Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, Fundació Tot Raval) asso•ciacions de comerciants (Eix Raval, Sant Antoni Comerç, Ass. Comerciants Poble Sec- Paral·lel) i associacions culturals (Eix Cultura Emergent Ciutat Vella, Ass. Talia Olympia, Grups Integrals de Teatre, Consell de Cultura Tradicional de Poble Sec), amb membres de l’Ajuntament i dels tres Districtes involucrats. 

Així mateix, s’han realitzat dos tallers sectorials al Centre Cultural Albareda, amb la participació d’uns trenta col·lectius. Al primer es van tractar propostes relacionades amb el model cultural de l’avinguda, la seva identitat i les relacions socials que s’hi generen. La segona trobada va analit•zar la seva potencialitat econòmica i comercial i aspectes com l’ús de l’espai públic, la mobilitat conseqüència de la nova urbanització o la connexió entre els tres barris.



Amb aquest procés col·lectiu de reflexió s’han explorat els temes que es veuen importants per al futur de l’avinguda i que poden contribuir al desenvolupament dels tres barris. 

Els reptes identificats 
Des de l’Espai de Treball Compartit, amb l’objectiu comú de potenciar la connexió entre barris, fomentar la participació i l’apoderament ciutadà i recuperar la identitat col·lectiva de l’avinguda, s’identifiquen els següents reptes per treballar amb la ciutadania dels tres barris: 
Posar les bases: Governança 

 1. Consolidar, com a primera acció, un organisme de coordinació i seguiment per gestionar els temes de futur del Paral·lel entre l’administració, la societat civil i els actors econòmics i culturals (Espai de Treball Compartit). 
 2. Millorar la coordinació entre Districtes i àrees de l’Ajuntament 
 3. Potenciar l’associacionisme entre els comerciants de l’avinguda 
 4. Promoure les relacions entre enti•tats, col·lectius i experiències comunitàries dels tres barris. 

Fomentar la cohesió: equipaments 

 1. Potenciar les relacions entre els centres cívics, escoles i altres equipaments dels tres barris pro•movent la seva relació amb l’espai públic. 
 2. Recuperar l’antic teatre Arnau com a equipament sociocultural per a la comunitat 

Recolzar el desenvolupament: pro•moció econòmica i cultural 

 1. Fomentar la promoció econòmica mitjançant la innovació, la defensa del comerç de proximitat i la recer•ca de l’equilibri amb les activitats turístiques. 
 2. Potenciar l’avinguda com a espai de creació multidisciplinar, proper a la ciutadania i als interessos dels barris, que vetlli pels nous espais de creació cultural i de petit format, afavorint la seva relació amb les institucions i equipaments cul•turals i la seva complementarietat amb la indústria cultural. 

Gestió i usos a l’espai públic 

 1. Fer una proposta integral del mobiliari, la vegetació i la gestió dels usos als espais públics de l’avinguda, incloent l’equilibri amb la superfície de terrasses. 
 2. Decidir els noms dels nous plans del costat de l’Eixample. 
 3. Fer propostes de millora de la mobilitat vianant, ciclista i rodada a l’avinguda a partir de l’avaluació de les obres d’urbanització i fomentar la connexió entre els espais públics dels tres barris. 

Usos a les plantes baixes 

 1. Redactar el Pla Especial d’establiments de pública concurrència (Pla d’usos) de l’avinguda del Paral·lel, per equilibrar les activitats comercials amb l’ús ciutadà de l’avinguda i evitar la massificació turística. 
 2. Recuperar i posar en valor el patrimoni arquitectònic amb nous usos per a la ciutadania (baluard de les muralles, solar de l’antic Talia, Fira de Montjuïc) 

Obert a la participació dels veïns 
Durant els propers mesos, el procés posarà a l’abast dels veïns i veïnes les eines que facilitin aquest treball conjunt amb les següents activitats: 

Informació i formació als veïns i veïnes, amb una devolució i divulgació continua de dades tècniques actualitzades, per així estimular i facilitar la participació i presa de decisions. 

 • Recorreguts teatralitzats sobre la identitat cultural del Paral·lel 
 • Jornades informatives, xerrades i seminaris divulgatius. 
 • Activitats socioculturals, jocs i dinàmiques a l’espai públic. 
 • Creació i difusió de material gràfic didàctic entre la ciutadania 
 • Eines virtuals i xarxes socials de divulgació. 

Seguiment a peu de carrer, amb presència i acompanyament del teixit associatiu, institucional i de grups informals dels barris, per incloure’ls a les discussions: 

 • Presència i seguiment dels espais habituals de participació de les entitats dels barris. 
 • Tallers parti•cipatius a escoles, associa•cions i equi•paments sociocultu•rals 

Espais de decisió per confrontar les diferents propostes i trobar punts en comú per viabilitzar-los. 

 • Eines virtuals d’opinió 
 • Tallers sectorials o per grups d’interessos afins 
 • Tallers intersectorials 
 • Jornades ciutadanes de deliberació i presa de decisions. 


Ara cal convertir aquests reptes en propostes concretes, en accions i projectes que tinguin una incidència real en l’avinguda i puguin ser implementades per les administracions públiques o les entitats corresponents. Només amb la contribució de cadas•cú de nosaltres a la reflexió, l’anàlisi i la construcció de propostes arribarem a respostes efectives que donin res-posta a les nostres preocupacions col·lectives. 



Esperem trobar-vos a alguna de les activitats del procés! 






Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si us plau, recorda a ser constructiu i respectuós; d'altra banda els moderadors podran eliminar el teu comentari. Gràcies